Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Pravidla odmítnutí zájemce o službu

Pro vytvoření transparentního prostředí, které zaručí rovný přístup ke všem zájemcům o služby a zajištění předcházení diskriminace, má Domov zpracována pravidla o odmítnutí zájemce o službu.

Podle zákona č. 108/2006 Sb. může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociálních služeb z následujících důvodů:

1. Domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.

Pohovorem při jednání o sociální službě zjišťujeme požadavky, přání a potřeby, které zájemce o službu má. Zjistíme-li, že zájemce žádá o sociální služby, které naše zařízení nemůže poskytnout, musí dojít k odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. Např. žádost o jiný typ sociální služby, než na jakou je zařízení registrováno, zájemce nepatří do cílové skupiny uživatelů Domova.

2. Domov nemá dostatečnou kapacitu pro poskytování sociální služby.

V případě, že je naplněna kapacita Domova, může zájemce požádat o zařazení do evidence zájemců o poskytování sociálních služeb.

3. Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby.

Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

4. Pokud Domov vypověděl osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V případě, že zájemci nemohou být poskytnuty sociální služby z výše uvedených důvodů, je o tom písemně vyrozuměn.

Žádost, která byla přijata do evidence zájemců, může být vyřazena z těchto důvodů:

  • na písemnou žádost zájemce
  • zájemce zemře
  • zájemce byl již dvakrát vyzván k uzavření Smlouvy o poskytování služby sociální péče a pokaždé odmítl
  • zájemce nespolupracuje na písemné vyzvání k aktualizaci své žádosti