Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Práva a povinnosti uživatele sociálních služeb

Práva

Právo na soukromí a nedotknutelnost osoby

Uživatel má právo na ochranu svého soukromí a personál je povinen toto plně respektovat. Personál rovněž hájí uživatelovo právo na respektování studu.

Právo uživatele na vlastní rozhodování, na uplatňování vlastní vůle

Každý uživatel je svobodný občan ve všech směrech svého konání. Jediné co jej může omezit, jsou zákony. Každý uživatel má právo realizovat své potřeby, tužby a přání.

Právo na přiměřené riziko

Uživatel má právo si vybrat způsob svého života, je zachovávána jeho jedinečnost dle jeho fyzických i duševních možností, a to i za cenu určitého rizika. Je však nutné, aby byl o tomto riziku informován.

Právo uživatele na individuální utváření denního programu

Každý uživatel má právo na utváření svého vlastního denního programu. Uživatelé mají stanoveny základní principy režimu dne, dané chodem a provozem Domova.

Právo na kontakt s ostatními lidmi a komunitou

Uživatel má možnost setkávání se s návštěvami. Uživatelům jsou nabízeny kulturní i společenské akce mimo Domov, kam je jim v případě potřeby zajištěn i doprovod zaměstnanci.

Právo na ochranu osobních údajů

Každý uživatel má právo na ochranu osobních údajů a ochranu před jejich zneužitím. Veškerá dokumentace uživatele vedená pracovníky Domova je zabezpečena proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou.

Právo si stěžovat

Každý uživatel, opatrovník, rodina či blízcí uživatele mají právo podávat stížnosti. Uživatel si může stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by byl jakýmkoli způsobem ohrožen.

Právo na kvalifikovanou zdravotní péči

Zdravotní péče je zajištěna kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Do Domova dochází dle aktuální potřeby praktický lékař, stomatolog, urolog a psychiatr. V akutních případech přivolá personál rychlou záchrannou službu nebo pohotovostní službu. Každý uživatel má právo na výběr svého praktického a odborného lékaře.

Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména

Uživatel má právo na zachování a ochranu své osobní důstojnosti a to i v situaci závislosti na péči jiné osoby. Uživatel má právo na respektování osobní cti, na respektování vlastní historie života a prožitků, na respektování dobré pověsti, má právo vyžadovat ochranu svého jména.

Uživatelé služeb ani zaměstnanci Domova nemají právo jinou osobu v zařízení ponižovat, nerespektovat, křičet na ni, fyzicky a psychicky ji ohrožovat.

Důstojné zacházení zabezpečuje také důstojné oslovování. Uživatelé služeb a zaměstnanci Domova respektují přání osoby, jak si přeje být oslovována.

Právo vlastnit majetek

Každý uživatel má právo vlastnit majetek a libovolně s ním disponovat.

Právo na nedotknutelnost obydlí

Bez zaklepání na pokoj personál nevstupuje. Uživatelé mají možnost vlastnit klíče od svých pokojů a skříní, mají možnost si je zamykat.

Listovní tajemství

Zaměstnanci nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností či záznamů. Soukromá pošta je předávána přímo uživateli. Pokud si uživatel přeje, může mu zaměstnanec dopis přečíst.

Právo na svobodu pohybu

Každý uživatel má zaručenou svobodu pohybu. Uživatel může využívat všechny prostory jemu určené, ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení.

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání a jeho projevu

Uživatelé nejsou ve svobodě myšlení a náboženského vyznání omezováni. Uživatelé mají možnost účastnit se bohoslužeb pořádaných v Domově (cca. 2x měsíčně) i mimo něj. Za uživateli, kteří ze zdravotních důvodů nemohou docházet na bohoslužby v Domově, dochází na jejich přání duchovní na pokoj.

Právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou

Uživatelé jsou vždy informováni o volbách a referendech, v případě jejich zájmu je jim poskytnuta asistence či jiná pomoc. Výběr není zaměstnanci ovlivňován.

Uživatelé zbavení či omezení ve způsobilosti k právním úkonům mají stejná základní práva a svobody jako lidé plně způsobilí. Opatrovník zastupuje uživatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo omezeného ve způsobilosti k právním úkonům pouze v činnostech, vyjmenovaných v soudním usnesení.

Povinnosti

Povinnost dodržovat vnitřní pravidla Domova stanovená v Domácím řádu.

Povinnost poskytnout Poskytovateli osobní údaje potřebné k sepsání Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.

Povinnost dodržovat závazky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.

Povinnost hradit každý měsíc v řádném termínu a výši Smlouvou ujednanou úhradu za poskytované služby.

Povinnost chovat se k ostatním uživatelům služby, zaměstnancům Domova a ostatním lidem v rámci poskytování sociální služby, tak, aby neporušoval jejich základní lidská práva.

Povinnost pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o užívání léčivých přípravků, včetně užívaných návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.