Menu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
ObecHorní Bříza

Poslání a cíle

Poslání

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) je poskytování celodenní pobytové sociální služby zdravotně postiženým dospělým občanům, kteří z důvodu svého zdravotního postižení již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

DOZP podporuje soběstačnost uživatelů služeb a snaží se jim poskytnout takovou míru pomoci a podpory, aby prožili plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

DOZP podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu, aby uživatelé služeb domova mohli čerpat
z běžných zdrojů společnosti.

Služba je poskytována dle §48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v rozsahu základních činností dle vyhlášky 505/2006 Sb.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v našem zařízení jsou tyto:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle

 • vytváření podmínek pro spokojený život uživatelů DOZP při respektování jejich individuality
 • vytváření vhodných podmínek pro ubytování – rekonstrukce pokojů a jejich vybavení (stará část Domova)
 • neustálé zvyšování profesních dovedností a znalostí pracovníků (vzdělávání pracovníků)
 • hledání a využívání nových metod práce a následně jejich zařazování do běžné praxe v rámci služby

Cílová skupina

Poskytujeme své služby zdravotně postiženým dospělým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílovou skupinou jsou:

 • Zdravotně postižení dospělí občané od 50 let věku
 • Zdravotně postižení stárnoucí rodiče spolu se svým zdravotně postiženým dítětem, které dovršilo 40 let věku, přičemž podmínky přijetí musí splňovat současně jak zdravotně postižení rodiče/rodič, tak jejich zdravotně postižené dítě

Naše služby nemůžeme poskytnout

 • Osobám, jež nespadají do cílové skupiny DOZP
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám s Alzheimerovou chorobou, jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem