Informace o zpracování osobních údajů Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace

 

Úvodní informace

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace (dále jen „DOZP“) zpracovává osobní údaje zaměstnanců a uživatelů služeb na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „GDPR“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu.

 

Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace,
U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza (dále jen „Správce“).

 

DOZP nese odpovědnost za zpracování osobních údajů zaměstnanců, uživatelů služeb a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace (dále jen „Směrnice“).

 

Zaměstnanci, uživatelé služeb a další subjekty zpracovávaných údajů mají právo se na DOZP jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce
  Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
  U Vrbky 486, 330 12  Horní Bříza
 • elektronicky na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefonicky na tel. čísle: 377 338 253
 • osobně na ředitele DOZP Mgr. Jiřího Horníka

 

Účely zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává vybrané osobní údaje za následujícími účely:

 • uzavření pracovní smlouvy, smlouvě o pobytu
 • plnění povinností vyplývajících pro správce z daňových právních předpisů
 • ochrana majetku a bezpečnost osob (obrazové záznamy z kamerového systému – v případě jednání nebo předání zboží v provozovně Správce).

 

Právní tituly zpracování osobních údajů

 

Právním titulem ke zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování je:

 • uzavírání a plnění smlouvy (pracovní smlouvy, smlouvy o pobytu)
 • plnění právních povinností správce
 • oprávněné zájmy správce.

 

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování
  • Informační systém: Cygnus, Datacentrum
  • Kamerový systém
 • manuální zpracování
  • v listinné podobě

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, ….

 

Doba uložení osobních údajů

 

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů ze strany Správce je následující:

 

 • po dobu trvání smluvního vztahu,
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů dle archivačních lhůt

 

Práva subjektů údajů

 

Zaměstnanci a uživatelé služeb jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je pracovník Střediska služeb školám Plzeň, Částkova 78, 326 00 Plzeň          Michal Kosť, tel. 377 468 212, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.