Pro vytvoření transparentního prostředí, které zaručí rovný přístup ke všem zájemcům o služby a zajištění předcházení diskriminace, má Domov zpracována pravidla o odmítnutí zájemce o službu.

Podle zákona č. 108/2006 Sb. může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociálních služeb z následujících důvodů:

 1. Domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
  Pohovorem při jednání o sociální službě zjišťujeme požadavky, přání a potřeby, které zájemce o službu má. Zjistíme-li, že zájemce žádá o sociální služby, které naše zařízení nemůže poskytnout, musí dojít k odmítnutí uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby. Např. žádost o jiný typ sociální služby, než na jakou je zařízení registrováno, zájemce nepatří do cílové skupiny uživatelů Domova.
 2. Domov nemá dostatečnou kapacitu pro poskytování sociální služby.
  V případě, že je naplněna kapacita Domova, může zájemce požádat o zařazení do evidence zájemců
  o poskytování sociálních služeb.
 3. Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby.
  Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu
  v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 4. Pokud Domov vypověděl osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V případě, že zájemci nemohou být poskytnuty sociální služby z výše uvedených důvodů, je o tom písemně vyrozuměn.

Žádost, která byla přijata do evidence zájemců, může být vyřazena z těchto důvodů:

 • na písemnou žádost zájemce
 • zájemce zemře
 • zájemce byl již dvakrát vyzván k uzavření Smlouvy o poskytování služby sociální péče a pokaždé odmítl
 • zájemce nespolupracuje na písemné vyzvání k aktualizaci své žádosti